Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Σταματά η Ειδική Άδεια Ευπαθών Ομάδων στον Δημόσιο Τομέα

Σταματά η Ειδική Άδεια Ευπαθών Ομάδων στον Δημόσιο Τομέα

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-06-2020 Εγκύκλιο του επικαιροποιεί το καθεστώς σχετικά με τις ειδικές άδειες απουσίας των ευπαθών ομάδων στο Δημόσιο, τις άδειες ειδικού σκοπού για εργαζόμενους γονείς και το πλαίσιο παροχής εξ αποστάσεως εργασίας.

Α. Ειδικές Άδειες Απουσίας Ευπαθών Ομάδων

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 για επιστροφή στην εργασία των υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, δεδομένου ότι αυτό πλέον επιτρέπεται από τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, παύει από την 1η Ιουλίου 2020 η ειδική άδεια απουσίας στους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.

Ωστόσο και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως και για τους υπόλοιπους εργαζομένους, για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας τους. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που ανήκαν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες. Άλλως θα πρέπει να μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την λήψη εκείνων των μέτρων που διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά και χρήση μάσκας υποχρεωτικά από τους πολίτες και από τον εργαζόμενο κλπ).

 

Β. Άδειες Ειδικού Σκοπού

Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών. Δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη των Γυμνασίων στις 12-06-2020 και της λήξης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων στις 26-06-2020, οι υπάλληλοι δεν δικαιούνται μετά το πέρας των ως άνω κρίσιμων χρονικών ορίων την άδεια ειδικού σκοπού. Διευκρινίζεται ότι εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι υπάλληλοι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη έχουν κάνει χρήση, αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν δύναται να συμπληρωθεί το απαιτούμενο τετραήμερο.

Διευκρινίζεται ότι για τους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεται μέχρι τη λήξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών στις 31-07-2020 με βάση το πρόγραμμα παρακολούθησης που ισχύει για τον κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και με βάση τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. H ως άνω άδεια εξακολουθεί μέχρι 31-07-2020 να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, εφόσον αυτά ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν από COVID-19.

Διευκρινίζεται ότι κατόπιν της μη χορήγησης πλέον της ειδικής άδειας απουσίας σε άτομα που εμπίπτουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του
περιβάλλοντος που ανήκε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

 

Γ. Εργασία Από Απόσταση

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση των υπαλλήλων και κυρίως όσων έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας λόγω του ότι ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και άλλα θέματα που ρυθμίζει η νέα Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, πατήστε εδώ.

Top