Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Νέες Ρυθμίσεις για Άδειες Ειδικού Σκοπού, ΚΕΠΑ και Αναπηρικές Παροχές

Νέες Ρυθμίσεις για Άδειες Ειδικού Σκοπού, ΚΕΠΑ και Αναπηρικές Παροχές

Δημοσιεύτηκε στις 13 Απριλίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 Α’/13-04-2020), με νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τις άδειες ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων, την αναβολή συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, την παράταση καταβολής αναπηρικών παροχών καθώς και για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις.

 

Ι. Άδειες Ειδικού Σκοπού

Αντικαθίσταται η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11-03-2020 ΠΝΠ που μέχρι τώρα προέβλεπε τη δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού από τον/την σύζυγο μη εργαζόμενου εφόσον ο/η σύζυγος που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία και ταυτόχρονα λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Από τις 13-04-2020 όμως η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί και στον μη εργαζόμενο σύζυγο εφόσον αυτός νοσηλεύεται ή έχει προσβληθεί από τον ιό ή είναι άτομο με αναπηρία με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (η απόφαση ΚΕΠΑ πρέπει να είναι σε ισχύ) ή λαμβάνει προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ ή σύνταξη αναπηρίας. Παρατηρούμε επομένως ότι για η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εξαρτάται πλέον από την ταυτόχρονη (σωρευτική) ύπαρξη της αναπηρίας και την καταβολή επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας άλλα αρκεί μεμονωμένα (διαζευκτικά) να υπάρχει είτε αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω είτε να καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ προνοιακό επίδομα (που δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε αναπηρία με αυξημένα ποσοστά, π.χ. σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 με ποσοστό 50% αναπηρίας δικαιούται επίδομα προνοιακού χαρακτήρα από τον ΟΠΕΚΑ), είτε να καταβάλλεται σύνταξη λόγω αναπηρίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

 

ΙΙ. Παράταση Αναβολής Συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ

Αντικαθίσταται το άρθρο 6 της από 11-03-2020 ΠΝΠ και αναβάλλονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2020 οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την εξέταση αιτημάτων παράτασης αναπηρικών παροχών.

 

ΙΙΙ. Προσωρινή Παράταση Αναπηρικών Παροχών

Αναφορικά με τις συντάξεις αναπηρίας και όλες τις παροχές σε χρήμα (επιδόματα) που καταβάλλονται λόγω αναπηρίας συμπεριλαμβανομένων αυτών του ΟΠΕΚΑ, προβλέπεται παράταση της καταβολής τους σε περίπτωση που έχει λήξει στο διάστημα αυτό η ισχύς προηγούμενων αποφάσεων επιτροπών του ΚΕΠΑ και εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους αίτηση παράτασης. Η παράταση καταβολής των αναπηρικών χρηματικών παροχών (επιδομάτων και συντάξεων) εφαρμόζεται για όσους δικαιούχους είτε έχουν υποβάλλει αίτηση παράτασης και έχει προσδιορισθεί συνεδρίαση υγειονομικής επιτροπής η οποία όμως εμπίπτει χρονικά στο διάστημα έως 31-05-2020 οπότε και αναβάλλεται είτε έχουν υποβάλλει αίτηση παράτασης και δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής. Η αίτηση παράτασης μπορεί να υποβληθεί και μετά την έναρξη ισχύος της νέας ΠΝΠ (13-04-2020). Το χρονικό διάστημα της παράτασης των παροχών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση την 30η Ιουνίου 2020.

ΙV. Παροχή Διευκολύνσεων σε Άτομα με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις

Στο άρθρο 73 της νέας ΠΝΠ ορίζεται ότι «Κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης». Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή φαίνεται από τη διατύπωσή της γενική και αόριστη, χωρίς να εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της, την παραθέτουμε ως «ευχή» για όσους καλούνται να εξυπηρετήσουν και να προστατέψουν τους συνανθρώπους μας με διαβήτη και άλλες παθήσεις.

Top