Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Νεότερες Κατευθύνσεις για Εργαζόμενους με Διαβήτη στον Ιδιωτικό Τομέα

Νεότερες Κατευθύνσεις για Εργαζόμενους με Διαβήτη στον Ιδιωτικό Τομέα

To Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την υπ’ αρ. πρωτ. 17312/Δ9.506/04-05-2020 Εγκύκλιο με θέμα “Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων” κοινοποίησε τις γενικότερες κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τη λήψη ή τη διατήρηση ή και βελτίωση ήδη υφιστάμενων μέτρων και πρακτικών πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορονοϊού SARS-CοV-2. Επισημαίνεται από το Υπουργείο ότι η νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων εφαρμόζεται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται από τον εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, περιλαμβανομένων των ασκούμενων και μαθητευόμενων, σύμφωνα δε με αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει μία δέσμη οργανωτικών μέτρων, μέτρων ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας, περιβαλλοντικών μέτρων καθώς και μέτρων για την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.

 

Ενθάρρυνση της εξ αποστάσεως εργασίας και των συναντήσεων χωρίς φυσική παρουσία

Οι θέσεις εργασίας, εφόσον είναι εφικτό, θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους ασφαλή απόσταση, καθώς επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός με την τήρηση της απαιτούμενης απόστασης μεταξύ εργαζομένων ή καιτρίτων και του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού ατόμων ανά μονάδα επιφανείας. Για το σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε μέτρα όπως η υιοθέτηση μεθόδων οργάνωσης της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εργασίας, στο βαθμό που αυτό είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό, η αναδιοργάνωση θέσεων εργασίας στις περιπτώσεις που οι θέσεις εργασίας γειτνιάζουν μεταξύ τους ή με τις θέσεις πελατών, συνεργατών και η πραγματοποίηση συνεργασιών και εκδηλώσεων με εναλλακτικούς τρόπους (όπως π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, τηλεδιάσκεψη) στον βαθμό που είναι εφικτό.

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής στους εργαζομένους 

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η υποχρέωση παροχής κατάλληλων εγκαταστάσεων, όπως νιπτήρες και απαιτούμενων υλικών – μέσων, όπως αντισηπτικά διαλύματα στους εργαζομένους και τοποθέτηση κατάλληλων μηχανισμών για αντισηψία των χεριών στις εξόδους – εισόδους και στους κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης, με έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό. Ακόμη προβλέπεται η παροχή στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως μάσκες.

Ειδικότερα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες

Προκειμένου να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό η προστασία της υγείας των εργαζομένων, ο εργοδότης λαμβάνει αυξημένα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ έχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 (ευπαθείς ομάδες), καθώς και τους εργαζόμενους που νοσηλεύτηκαν για λοίμωξη COVID-19. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η χωροταξική διευθέτηση, η αλλαγή θέσης εργασίας, η εξ αποστάσεως εργασία και κάθε άλλη, σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, δυνατότητα.

 

Οι εργαζόμενοι με διαβήτη υποχρεούνται να επανέλθουν στον χώρο εργασίας τους;

Παρόλο που η νέα αυτή Εγκύκλιος δεν περιλαμβάνει ρητή σύσταση επανόδου στην εργασία με φυσική παρουσία ατόμων που λόγω σακχαρώδη διαβήτη έτυχαν απομάκρυνσης από τους χώρους εργασίας το προηγούμενο διάστημα, από το πνεύμα και την ερμηνεία των διαθέσιμων κανόνων προκύπτει ότι τα μέτρα της προγενέστερης με αρ. οικ. 12339/404/12-03-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας είχαν έκτακτη και προσωρινή ισχύ και δεδομένης της έκδοσης και των δύο εγγράφων από την ίδια αρμόδια Γενική Διεύθυνση, υποδηλώνεται πρόσκληση για επάνοδο στον χώρο εργασίας τουλάχιστον για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η διαφορετική διευθέτηση του τρόπου οργάνωσης της εργασίας (όπως με την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας) δεν είναι εφικτή. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη πρόσκληση του εργοδότη για επιστροφή στην διά ζώσης εργασία δεν κρίνεται καταχρηστική υπό τα νέα δεδομένα (ερμηνεία Δ. Καπερδανάκη, απόφοιτου Νομικής Σχολής ΑΠΘ).

 

Δείτε το σύνολο της Εγκυκλίου εδώ.

Top