Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Διευρύνονται τα Δικαιώματα Λόγω Διαβήτη στον Δημόσιο Τομέα

Διευρύνονται τα Δικαιώματα Λόγω Διαβήτη στον Δημόσιο Τομέα

Ο πρόσφατος Ν. 4674/2020 που ψηφίστηκε από τη Βουλή και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 53 Α’/11-03-2020 φέρνει μεταξύ άλλων και αλλαγές στον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και συγκεκριμένα στο άρθρο 50 του Ν. 3528/2007 που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για θέματα αδειών και ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων. Για τις νέες διατάξεις του Υπουργείο Εσωτερικών μάλιστα εξέδωσε στις 28-05-2020 την με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102 ερμηνευτική Εγκύκλιο.

 

Ειδική Άδεια Έξι Ημερών 

Στη νέα παρ. 3 του άρθρου 50 του ΥΚ (Υπαλληλικού Κώδικα) προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα χορήγησης άδειας επιπλέον της κανονικής και για τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι που έχουν παιδιά με διαβήτη τύπου 1, ενώ προβλέπεται και σε αυτή την περίπτωση προσαύξηση σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις συντρέχουν για περισσότερα πρόσωπα ή υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι.

Ειδικότερα:

i) Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του ΥΚ (νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας), για τις οποίες χορηγείται η ειδική άδεια των 22 ημερών και α) έχουν οι ίδιοι ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή β) έχουν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον της κανονικής.

Προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ειδικής άδειας είναι:

  • ο/η υπάλληλος να μην δικαιούται την ειδική άδεια των 22 ημερών για το ίδιο πρόσωπο
  • πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας 50% και άνω για τον/την ίδιο/-α υπάλληλο ή το τέκνο αυτού/αυτής από το ΚΕΠΑ
  • εφόσον τα τέκνα είναι ενήλικα, απαιτείται προσκόμιση εκείνων των δικαιολογητικών (όπως π.χ. φορολογικές δηλώσεις, πιστοποιητικά ΚΕΠΑ ή άλλα αρμοδίως χορηγηθέντα δημόσια έγγραφα), από τα οποία θα προκύπτει ότι το τέκνο δεν εργάζεται και είναι ανίκανο προς εργασία λόγω της αναπηρίας

ii) Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια των 6 ημερών με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

  • Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά.
  • Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.

 

Μειωμένο Ωράριο

Με τις διατάξεις της παρ. 9α του άρθρου 47 του Ν. 4674/2020 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 και προβλέπεται πλέον ότι το μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα δικαιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ που έχουν παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, αντί της ηλικίας των 15 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Top