Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για τις Ειδικές Άδειες Ευπαθών Ομάδων

Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για τις Ειδικές Άδειες Ευπαθών Ομάδων

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670 ερμηνευτική Εγκύκλιο που εξέδωσε στις 18-05-2020 και υπογράφεται από τον Υπουργό Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, γνωστοποίησε μεταξύ άλλων τις επικαιροποιημένες ρυθμίσεις που ισχύουν ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας από τον χώρο εργασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται πλέον με βάση την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας (ΦΕΚ 1856 Β’/15-05-2020).

Να σημειωθεί ότι άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη είναι δικαιούχοι της ειδικής αυτής άδειας σύμφωνα με την περίπτωση 1.5. της νέας ΚΥΑ, εφόσον όμως ενδεικτικά έχουν τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1C) του τελευταίου τριμήνου ≥8.0% ή μέσο όρο τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες, καθώς και ασθενείς με μικροαγγειακές ή μακροαγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία. Επίσης, άτομα με διαβήτη που εξακολουθούν να εργάζονται και έχουν ηλικία άνω των 65 ετών, δικαιούνται την ειδική άδεια απουσίας με βάση μόνο την ηλικία τους, χωρίς κάποια άλλη προϋπόθεση. Για το προϋπάρχον της παρούσας πιο πρόσφατης ΚΥΑ καθεστώς που διαμορφώθηκε στις 11-05-2020 και προέβλεπε διάκριση των ατόμων με διαβήτη με βάση την ηλικία και τεκμηρίωση της ανεπαρκούς ρύθμισης αποκλειστικά με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, ενώ παράλληλα δεν θεσπίζονταν συμπληρωματικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων με διαβήτη που καλούνταν να επιστρέψουν στην εργασία τους λόγω μη πλήρωσης των όρων εξακολούθησης της ειδικής άδειας, τοποθετήθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.) με επιστολή που απέστειλε στις ηγεσίες των δύο Υπουργείων.

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

Η ειδική αυτή άδεια απουσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 χορηγείται από την υπηρεσία εφόσον ο/η υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση και εφόσον δεν απουσιάζουν δικαιολογημένα ήδη από την υπηρεσία λόγω της πάθησής τους ή της ειδικότερης περίπτωσης στην οποία υπάγονται κατά τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, η συνδρομή των ανωτέρω παθήσεων ή ισάξιας βαρύτητας παθήσεων ως προς την ευπάθεια στον κορονοϊό δύναται να πιστοποιείται από βεβαιώσεις ειδικευμένων ιατρών της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητάς τους και της ένταξής τους σε κάποια εκ των ανωτέρω κατηγοριών. Προκειμένου να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορονοϊού, αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και σε εύλογο χρόνο αλλά σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επάνοδό τους στην υπηρεσία, θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν λόγω ειδικής αυτής άδειας. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή εφόσον από τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η υπαγωγή των αιτούντων την άδεια αυτή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα προβούν σε κάθε περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την διευθέτηση του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων αυτών και κατά συνέπεια ο/η υπάλληλος δύναται να απουσιάσει με άλλου είδους άδεια από τις προβλεπόμενες στις πάγιες ρυθμίσεις περί χορήγησης αδειών (π.χ. κανονική άδεια, υπηρεσιακή άδεια, άδεια άνευ αποδοχών).

Επιπλέον και εφόσον μέχρι την υπαγωγή των υπαλλήλων σε συγκεκριμένες ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική ΚΥΑ, οι εν λόγω υπάλληλοι μετείχαν στην εκ περιτροπής εργασία, εξυπακούεται ότι με την εν λόγω ειδική άδεια απουσίας στοιχειοθετείται το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, να μην παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η μη έκθεσή του σε συνθήκες που ευνοούν τη διασπορά του κορονοϊού, χωρίς ωστόσο να αίρεται η υποχρέωσή του για παροχή εργασίας εξ αποστάσεως, εφόσον τα καθήκοντα και η φύση της εργασίας του το επιτρέπει λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες, τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα, την άρση των μέτρων της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και τις γενικότερες σταθμισμένες προσπάθειες που επιχειρούνται για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Κατά τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται τόσο η προστασία της υγείας όσο και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο θα πρέπει να προασπίζεται ακόμα και υπό τις κρίσιμες αυτές συνθήκες.

Ειδικά για τις ομάδες αυτές που επιθυμούν να παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία, οπότε και δεν επιθυμούν να υπαχθούν στην ειδική άδεια απουσίας από την υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα με ατομική ευθύνη των ιδίων όσο και της υπηρεσίας για τη διασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων εργασίας που καθιστούν αποτελεσματική την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της νέας υπουργικής απόφασης που ισχύει από 15-05-2020 και την κατάργηση της προηγούμενης, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να επανεξετάσουν εάν οι υπάλληλοι, στους οποίους χορηγείτο η ειδική άδεια απουσίας πριν την 15η Μαΐου 2020 εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας και εάν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές προσδιορίζονται με την νέα υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι σύμφωνα με την σχετική προαναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη, η εν λόγω ειδική άδεια εξακολουθεί να χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της, γεγονός για το οποίο θα ενημερωθούν σχετικά οι υπηρεσίες με νεότερη εγκύκλιο. Υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της σχετικής ΠΝΠ και της ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID1-9, πλην όμως πάσχουν σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών από αντίστοιχα επικίνδυνες παθήσεις σε περίπτωση προσβολής από COVID-19, δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων κατά ειδικότητα θεραπόντων ιατρών τους, να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή είτε η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά να παρέχουν εργασία αποκλειστικά εξ αποστάσεως ή να απασχοληθούν σε καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office), κατόπιν της σχετικής βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού για την επικινδυνότητα έκθεσης στον κορονοϊό, βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια υπηρεσία κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασιών της.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι βάσει των αποφάσεων της ως άνω αρμόδιας Επιτροπής, επί των οποίων έχουν εκδοθεί και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της υπηρεσίας μας, σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης. Ωστόσο και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να μην διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισμού ενδεχομένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην υπηρεσία.

 

Ολόκληρη η Εγκύκλιος εδώ.

 

Top