Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Κορονοϊός: Διευκολύνσεις σε Ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ

Κορονοϊός: Διευκολύνσεις σε Ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ

 

Α. Άυλη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων

Η διαδικασία της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ για τους πολίτες, θα εφαρμοστεί και στους ασφαλισμένους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και για χρονικό διάστημα έως τις 20 Μαΐου 2020.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, ασφαλισμένοι ΥΠΕΘΑ δύναται να επιλέξουν μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση. Σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνουν από τον ιατρό εκτύπωση της συνταγής φαρμάκων, αλλά το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αποστέλλει μήνυμα με τα στοιχεία της συνταγής τους στο κινητό τους τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email) που έχουν δηλώσει. Οι ασφαλισμένοι, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα με απλή υπεύθυνη δήλωση πρόσωπα, προσέρχονται με ταυτότητα και ΑΦΜ στο φαρμακείο με τον κωδικό της συνταγής. Γνωστοποιούν τον αριθμό της συνταγής στον φαρμακοποιό. Εναλλακτικά ο φαρμακοποιός μπορεί να κάνει αναζήτηση της συνταγής του ασφαλισμένου εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης της συνταγής. Με την επιτυχή εκτέλεση της συνταγής, ο πολίτης ενημερώνεται με SMS ή με email.Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν αναιρούν την φυσική εξέταση του ασθενούς, που είναι στην κρίση του θεράποντα ιατρού.

 

Β. Άυλη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Αναλωσίμων

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα της ανανέωσης εξ αποστάσεως μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών σε χρονίως πάσχοντες πολίτες. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και στους χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ και πάντως το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Ο ασθενής ζητά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεμοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms), από τον ιατρό επανέκδοση της συνταγής που αφορά σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ως χρονίως πάσχων. Ο ιατρός καταχωρεί στο σύστημα τη μηνιαία, ή δίμηνη, ή επαναλαμβανόμενη συνταγή (έως τρεις επαναλήψεις), χωρίς να την τυπώσει ή να συμπληρώσει συνοδευτικά έγγραφα της συνταγής και γνωστοποιεί στον ασθενή τον κωδικό της συνταγής ή τους κωδικούς αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συνταγές. Οι συνταγές των χρονίως πασχόντων, οι οποίες έχουν εκδοθεί με αυτό τον τρόπο, χωρίς εκτύπωση της συνταγής και συνοδευτικών εγγράφων, μπορούν να εκτελεστούν υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, με βάση τον κωδικό της συνταγής, έως τις 30-06-2020. Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα με απλή υπεύθυνη δήλωση πρόσωπα,προσέρχονται με ταυτότητα και ΑΦΜ στο φαρμακείο με τον κωδικό της συνταγής.Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης της συνταγής. Η εκτέλεση των συνταγών θα γίνεται όπως μέχρι σήμερα. Για διευκόλυνση των ασφαλισμένων προτείνεται η συνταγογράφηση δίμηνων συνταγών.

 

Γ. Παράταση Λήξης Ισχύος Συνταγών

Δίνεται παράταση λήξης ισχύος των συνταγών ασφαλισμένων για ένα μήνα. Η παράταση θα ισχύει για συνταγές με ημερομηνία από 1η Μαρτίου 2020 και για όσες εκδίδονται το επόμενο διάστημα.

 

Δ. Κατ’ Εξαίρεση Συνταγογράφηση από Ανειδίκευτους και Ειδικούς Ιατρούς Μονάδας

Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο ανειδίκευτος ιατρός μονάδας όπως και ο ειδικός ιατρός μονάδας με ειδικότητα για την οποία προβλέπεται περιορισμένο ή καθόλου δικαίωμα συνταγογράφησης, δύναται να συνταγογραφεί ηλεκτρονικά φάρμακα σε οξέα και επείγοντα περιστατικά, καθώς και σε χρόνιες παθήσεις με βάση γνωμάτευση ειδικού ιατρού, εντός των χρονικών ορίων της διάρκειας της γνωμάτευσης, (ΠΔ 121/2008, άρθρο 2 περί ανειδίκευτων ιατρών), σε επαναλαμβανόμενες συνταγές έως και εξάμηνης διάρκειας (ΥΑ Β΄ 3677/2014).

 

Πηγή: hellenicnavy.gr

Πηγή Φωτογραφίας: onalert.gr

Top