Αρχή / Ανακοινώσεις / Newsletter / Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις Υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις Υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Με την υπ’ αρ. 68856/Δ3/05-06-2020 Εγκύκλιο του, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή μαθητών και μαθητριών για το επόμενο σχολικό έτος (2021-2021).

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έγκριση της στήριξης από σχολικό νοσηλευτή απαιτούνται τέσσερα (4) δικαιολογητικά, από τα οποία δύο προσκομίζονται από τον κηδεμόνα του ενδιαφερόμενου μαθητή (υπ’ αρ. 1 έως 2) και δύο ανήκουν στη σφαίρα αρμοδιότητας του σχολείου (υπ’ αρ. 3 έως 4). Ειδικότερα:

  1. Αίτηση κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην διευθυντή/ντρια, προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2020-2021 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
  2. Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή, η οποία πρέπει να εκδοθεί μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αίτησης του κηδεμόνα και να φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/ βεβαίωση του δημόσιου νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) και προσκομίζεται μαζί με την αίτηση του κηδεμόνα από τον ίδιο.
  3. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  4. Πίνακας, αντίστοιχα συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που αφορά την υποστήριξη μαθητών/τριών από σχολικό νοσηλευτή.

 

Οδηγίες για τη διαβίβαση των αιτημάτων από τις διευθύνσεις 

  • Oι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα, διαβιβάζουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 την αίτηση του γονέα με διαβιβαστικό και τη γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.
  • Οι διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων, συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου στην Εγκύκλιο πίνακα και αποστέλλουν με διαβιβαστικό τους με εμπιστευτικό πρωτόκολλο ηλεκτρονικά το αντίστοιχο αρχείο στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία προσκομίζουν και τις σχετικές γνωματεύσεις των δημοσίων νοσοκομείων, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.
  • Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφού ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων, για την υποστήριξη των μαθητών/τριών από σχολικό νοσηλευτή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα και αφού ελέγξουν την εγκυρότητα των σχετικών γνωματεύσεων των δημόσιων νοσοκομείων που προσκομίστηκαν, υποβάλλουν επισυναπτόμενο πίνακα με διαβιβαστικό στο Υπουργείο, στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, ως ακολούθως: στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@minedu.gov.gr με θέμα «Δ3 – Σχολικός Νοσηλευτής» και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr, έως την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020.

 

Ολόκληρη η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

Top